Ordbok

 • A
  • Avslagsgrunner

   Avslagsgrunner er spesifikke årsaker eller kriterier som fører til avslag av en lånesøknad. Disse grunnene kan variere fra en finansinstitusjon til en annen, men de vanligste inkluderer dårlig kredittscore, lav inntekt, høy gjeldsgrad, utilstrekkelig dokumentasjon, eller manglende sikkerhet. Når en lånesøknad blir avvist, er det vanligvis en avslagsgrunn knyttet til avslaget, og dette gir søkeren en forståelse av hva som gikk galt, slik at de kan forbedre sin finansielle situasjon eller rette opp i mangler ved neste søknad.

  • Avdrag

   Avdrag refererer til delvise betalinger som gjøres over tid for å tilbakebetale et lån. Hver betaling dekker en del av lånebeløpet pluss renter, og bidrar til å redusere den utestående saldoen til lånet.

  • Administrasjonsgebyr

   Et administrasjonsgebyr er et gebyr som kreves av finansinstitusjoner eller tjenesteleverandører for å dekke kostnadene ved administrasjon av et lån, en konto, eller en tjeneste. Gebyret kan dekke kostnadene ved papirarbeid, tidsbruk og andre ressurser som brukes for å håndtere låne- eller tjenesteprosessene.

 • B
  • Betalingsplan

   En betalingsplan er en avtale mellom en kreditor og en debitor som fastsetter hvordan og når tilbakebetaling av et lån eller en annen gjeld skal skje. Dette inkluderer ofte fastsettelse av månedlige avdrag, renter og total tilbakebetalingstid, og gir en klar struktur for hvordan gjelden skal betjenes over tid.

  • Betalingspåminnelse

   En betalingspåminnelse er en melding sendt til en debitor som en påminnelse om en utestående betaling som snart forfaller eller allerede har forfalt. Betalingspåminnelser hjelper til med å holde debitorer informert om deres finansielle forpliktelser og kan bidra til å forhindre ytterligere forsinkelser i betalingen.

  • Betalingsevne

   Betalingsevne er en vurdering av en persons eller et selskaps evne til å oppfylle sine finansielle forpliktelser, som for eksempel å betale tilbake et lån. Betalingsevnen evalueres ofte gjennom en gjennomgang av inntekt, gjeld, og andre økonomiske forhold, og er et viktig kriterium som banker og andre långivere bruker for å vurdere risikoen forbundet med å gi lån eller kreditt.

  • Betalingsanmerkning

   En betalingsanmerkning er en negativ merknad registrert i kredittregistrene som indikerer at en person eller et firma har misligholdt en betalingsforpliktelse, som for eksempel et lån eller en regning. Dette kan ha en betydelig negativ innvirkning på kredittscoren og kan gjøre det vanskeligere å få godkjent fremtidige lån eller kreditter.

 • D
  • Debetrente

   Debetrente er renten som belastes på debetbalanser, som overtrekk på en bankkonto eller et lån. Debetrente beregnes ofte daglig, men belastes månedlig eller årlig, og er en kostnad som debitorer må betale for å bruke bankens eller långiverens penger.

  • Datasikkerhet

   Datasikkerhet refererer til et sett med praksis og teknologier som er implementert for å beskytte data fra uautorisert tilgang, endring, eller ødeleggelse. Dette inkluderer bruk av brannmurer, kryptering, autentisering, og regelmessige sikkerhetsrevisjoner for å sikre at data forblir sikre og konfidensielle.

 • E
  • Effektiv rente

   Effektiv rente er den faktiske årlige kostnaden for et lån, inkludert alle gebyrer og kostnader, uttrykt som en prosent. Det gir en mer nøyaktig indikasjon på lånekostnadene sammenlignet med den nominelle renten, da det tar hensyn til alle kostnader forbundet med lånet, som etableringsgebyrer, terminomkostninger, og andre gebyrer som kan påløpe under låneperioden.

 • F
  • Flytende rente

   Flytende rente, også kjent som variabel eller justerbar rente, er en rentesats som kan endres over tid i henhold til markedsforhold eller avtalte vilkår mellom långiver og låntaker.

  • Finansieringsplan

   En finansieringsplan er en strukturert tilnærming til å forvalte penger for å nå bestemte mål eller prosjekter. Den inkluderer detaljer om inntekter, utgifter, sparing, investeringer og finansieringsbehov over tid.

  • Finansiell rådgiver

   En finansiell rådgiver er en profesjonell som gir råd om forvaltning av penger, inkludert investeringer, skattestrategier, eiendomsplanlegging og risikostyring. De jobber sammen med klientene for å forstå deres økonomiske mål og lage en plan for å nå dem.

  • Fastrente avtale

   En fastrente avtale er en kontrakt mellom en låntaker og en långiver der begge parter er enige om en fast rentesats for et lån over en bestemt periode. Denne typen avtale hjelper med å eliminere usikkerheten som kommer med flyktige rentemarkeder og gir låntakeren en klar forståelse av deres økonomiske forpliktelser over tid.

  • Fastrente

   Med fastrente menes en avtale der rentesatsen på et lån er fastsatt og ikke vil endre seg over tid, uavhengig av markedsforhold. Det er en form for renteavtale som gir låntakeren sikkerhet og forutsigbarhet med hensyn til deres månedlige utbetalinger.

  • Fast rente

   En fast rente er en rentesats som forblir konstant over en bestemt periode, uavhengig av endringer i markedsrenten. Dette gir forutsigbarhet for både låntaker og långiver. Det hjelper låntakeren med å budsjettføre nøyaktig hvor mye de må betale hver måned, og beskytter dem mot mulige fremtidige renteøkninger.

 • G
  • Gjeldsgrad

   Gjeldsgrad er et mål på en persons, bedrifts eller annen enhets totale gjeld i forhold til deres inntekt eller egenkapital. Det brukes til å vurdere finansiell stabilitet og risiko.

 • I
  • Identitetskontroll

   Identitetskontroll er en prosess der en organisasjon bekrefter identiteten til en person eller enhet for å forhindre svindel og overholde lovkrav.

 • K
  • Kredittvurdering

   En kredittvurdering er en grundig evaluering utført av en finansinstitusjon for å bestemme en potensiell låntakers kredittverdighet, basert på deres kredittscore, inntekt, gjeld, og annen finansiell informasjon.

  • Kredittverdighet

   Kredittverdighet er en vurdering av en persons eller en organisasjons evne til å tilbakebetale lån og annen gjeld. Den er basert på tidligere finansielle atferd og nåværende finansielle forhold.

  • Kredittsøknad

   Kredittsøknaden er dokumentasjonen som en potensiell låntaker må fylle ut for å søke om kreditt fra en bank eller annen finansinstitusjon. Søknaden vil inkludere personlig og finansiell informasjon som utlåneren vil bruke for å vurdere låntakers kredittverdighet og evne til å tilbakebetale lånet.

  • Kredittsjekk

   Kredittsjekk er en prosess der en utlåner vurderer en potensiell låntakers kredittverdighet ved å se på låntakers kredittscore, betalingshistorikk, inntekt, og andre relevante økonomiske forhold. Dette hjelper utlåneren med å ta en informert beslutning om hvorvidt å gi lånet, og under hvilke betingelser.

  • Kredittscore

   En kredittscore er et tall som representerer en persons kredittverdighet, og beregnes basert på en rekke faktorer som betalingshistorikk, gjeldsnivå, lengden på kreditthistorikken, typen av kredittkontoer, og ny kreditt. Kredittscoren er en indikator på hvor risikofylt en person er som låntaker, og brukes av utlånere for å bestemme renten og andre lånevilkår.

  • Kredittrisiko

   Kredittrisiko er risikoen en utlåner tar ved å gi kreditt eller lån til en person eller bedrift, basert på sannsynligheten for at låntakeren ikke vil kunne oppfylle sine betalingsforpliktelser. Kredittrisiko vurderes gjennom en rekke metoder, inkludert kredittscoring og kredittsjekker, og kan påvirke renten og andre betingelser for lånet eller kreditten som blir gitt.

  • Kredittopplysninger

   Kredittopplysninger er detaljert informasjon som samles av kredittbyråer om en persons eller en bedrifts kreditt- og lånehistorie. Dette inkluderer informasjon om tidligere og nåværende lån, kredittkortbruk, betalingshistorikk, forfalte betalinger, gjeld, konkurs og annen relatert finansiell informasjon. Kredittopplysninger brukes av utlånere for å vurdere kredittverdigheten til potensielle låntakere, og kan påvirke betingelsene for nye lån eller kredittavtaler.

  • Kredittmargin

   Kredittmarginen refererer til forskjellen mellom interessen som en bank eller annen finansinstitusjon tjener på lån og kreditter den gir ut, og interessen den betaler ut på innskudd fra kunder. Det er en indikator på lønnsomheten til bankens kreditt- og utlånsaktiviteter, og gir innsikt i bankens finansielle helse og evne til å dekke kostnadene ved sine operasjoner.

  • Kredittkostnad

   Kredittkostnaden representerer den totale kostnaden en låntaker vil pådra seg over lånets løpetid, og inkluderer både rentekostnader og andre gebyrer som kan være knyttet til lånet. Det er en måte å forstå den faktiske kostnaden av lånet utover den nominelle renten som er annonsert, og inkluderer alle gebyrer, rentebetalinger og andre kostnader som er knyttet til låneopptak og tilbakebetaling.

  • Kredittgrense

   Kredittgrensen er den øverste grensen satt av en finansinstitusjon for hvor mye kreditt en kunde kan bruke. Denne grensen er fastsatt basert på en rekke faktorer som inkluderer kundens kredittscore, inntektsnivå, tidligere betalingshistorikk og andre relevante økonomiske forhold. Kredittgrensen kan justeres over tid basert på endringer i disse faktorene, og det er viktig for kunden å holde seg innenfor denne grensen for å unngå overtrekksgebyrer og bevare sin kredittverdighet.

  • Kredittbeslutning

   En kredittbeslutning er en beslutning tatt av en kredittgiver om å godkjenne eller avvise en kredittsøknad basert på låntakers kredittverdighet, inntekt, gjeld og andre finansielle faktorer.

  • Kredithistorie

   Kredithistorie er en registrering av en persons eller virksomhets tidligere låne- og tilbakebetalingsaktiviteter, som brukes av kreditorer til å vurdere kredittverdighet.

 • L
  • Løpetid

   Løpetid refererer til den totale tiden et lån er utestående fra utlån til full tilbakebetaling, inkludert rentebetalinger. Det kan variere fra noen få måneder til flere år, avhengig av typen lån og avtalen mellom långiveren og låntakeren.

  • Långiver

   En långiver i en online-sammenheng er en institusjon, ofte en bank eller et annet finansielt selskap, som tilbyr lån til låntakere via internett. Disse online långiverne benytter digitale plattformer for å forenkle søkeprosessen, gjennomgå søknader, og administrere lån. De gir låntakere muligheten til å søke om, motta og betale tilbake lån elektronisk, noe som ofte gir en raskere og mer bekvemmelig låneopplevelse sammenlignet med tradisjonelle metoder.

  • Lånets løpetid

   Lånets løpetid er den totale tidsperioden fra når lånet blir utbetalt til når det skal være fullt tilbakebetalt, inkludert alle rente- og hovedstolsbetalinger.

  • Lånetilbud

   Et lånetilbud er et skriftlig tilbud fra en långiver til en potensiell låntaker, som angir vilkårene og betingelsene for lånet, inkludert rentesats, lånebeløp, løpetid, og andre relevante detaljer.

  • Lånegebyr

   Et lånegebyr er et gebyr som en låntaker må betale til en långiver for behandling av lånesøknaden, og kan inkludere kostnader som administrasjonsgebyrer, søknadsgebyrer, og andre relaterte kostnader.

  • Låneformidler

   En låneformidler er en person eller et firma som hjelper individer eller bedrifter med å finne passende lån fra ulike långivere, og kan hjelpe med å forhandle frem bedre lånevilkår.

  • Lånebetingelser

   Lånebetingelser refererer til de vilkår og betingelser som er fastsatt av en långiver for et lån, inkludert rentesatsen, lånebeløpet, løpetiden, og betalingsplanen.

  • Låneavtale

   En låneavtale er en juridisk bindende kontrakt mellom en låntaker og en långiver, som beskriver vilkårene og betingelsene for lånet, inkludert rentesats, tilbakebetalingsskjema, og eventuelle gebyrer.

  • Låneavslag

   Et låneavslag er når en bank eller annen finansinstitusjon avviser en lånesøknad på grunn av manglende oppfyllelse av deres lånekrav, som for eksempel for lav inntekt eller dårlig kredittscore.

 • N
  • Nedbetalingsplan

   En nedbetalingsplan er en planlagt tidslinje for tilbakebetaling av et lån, som inkluderer faste betalingsbeløp og rentebetalinger. Denne planen gir en oversikt over hvordan og når låntakeren skal betale tilbake lånet for å unngå ekstra kostnader som forsinkelsesavgifter.

 • R
  • Rentesats

   Rentesats er prosentandelen av lånebeløpet som långiveren krever i renter over en bestemt periode. Det er kostnaden for å låne penger og er vanligvis uttrykt som en årlig prosentsats (APR).

  • Rentenedsettelse

   Rentenedsettelse er en reduksjon i rentesatsen som långiveren krever på et lån, ofte som et resultat av endringer i økonomiske forhold eller forbedret kredittverdighet hos låntakeren.

  • Rentekostnad

   Rentekostnad er totalbeløpet i renter som betales over lånets løpetid. Det beregnes ved å multiplisere lånets hovedbeløp med rentesatsen, og avhenger av lånets løpetid og frekvensen av betalingene.

  • Rentejustering

   Rentejustering er en endring i rentesatsen på et lån, enten opp eller ned, basert på markedsvilkårene eller vilkårene i låneavtalen. Dette er vanlig i lån med variabel rente hvor rentesatsen kan endres over tid.

  • Renteforhøyelse

   Renteforhøyelse er en økning i rentesatsen som långiveren krever på et lån, ofte som et resultat av endringer i økonomiske forhold eller sentralbankens politikk. Dette kan føre til høyere månedlige betalinger for låntakeren.

  • Renteandel

   Renteandel er den delen av en lånebetaling som går mot rentekostnadene på lånet, i motsetning til nedbetaling av lånebeløpet. I begynnelsen av lånets løpetid vil en større del av betalingen gå mot renten, mens mot slutten vil en større del gå mot avdrag på lånebeløpet.

 • S
  • Sen betaling

   Sen betaling oppstår når en betaling blir mottatt etter den avtalte forfallsdatoen. Dette kan føre til ekstra kostnader som forsinkelsesgebyrer, og det kan også ha en negativ innvirkning på låntakerens kredittscore. I tillegg kan sen betaling føre til høyere rentekostnader over tid.

 • T
  • Tilleggsgebyrer

   Tilleggsgebyrer er ekstra kostnader som kan påløpe utover de grunnleggende kostnadene for et lån eller en finansiell tjeneste. Disse kan inkludere oppstartsgebyrer, servicegebyrer, sen betalingsgebyrer, eller andre typer administrative kostnader. Det er viktig å være klar over alle potensielle tilleggsgebyrer før du inngår en finansiell avtale.

  • Tilbakebetalingsvilkår

   Tilbakebetalingsvilkår er de betingelsene som angir hvordan et lån skal tilbakebetales, inkludert tidslinje, rentesats, og eventuelle gebyrer knyttet til forsinket betaling eller tidlig tilbakebetaling.

  • Tilbakebetalingsplan

   En tilbakebetalingsplan er en avtale mellom långiver og låntaker som angir hvordan og når lånet skal tilbakebetales, inkludert renter og hovedstol, ofte i månedlige avdrag over en fastsatt periode.

  • Tilbakebetaling

   Tilbakebetaling er prosessen med å betale tilbake penger som er lånt fra en långiver i henhold til vilkårene i låneavtalen. Tilbakebetalingsplanen, som inkluderer både hovedstol og renter, blir avtalt på forhånd mellom långiver og låntaker.

  • Tidlig tilbakebetaling

   Tidlig tilbakebetaling er når låntaker betaler tilbake hele eller deler av lånebeløpet før den avtalte tilbakebetalingstiden. Dette kan være fordelaktig for låntakeren da det ofte reduserer totalbeløpet av renter som må betales over lånets løpetid. Noen låneavtaler kan imidlertid ha gebyrer eller straffer for tidlig tilbakebetaling, så det er viktig å sjekke vilkårene i låneavtalen før man foretar tidlige betalinger.

 • U
  • Utlåner

   En utlåner er en institusjon eller individ som tilbyr finansielle lån til låntakere under spesifikke betingelser. Utlånere tjener penger gjennom renter og gebyrer som påløper på utlånte midler. Det er flere typer utlånere, inkludert banker, kredittforeninger, og online utlånere, som hver har sine egne lånebetingelser, rentenivåer og godkjenningskriterier. Det er viktig for låntakere å forstå vilkårene og betingelsene som er angitt av utlåneren, inkludert rentesats, tilbakebetalingsplan, og eventuelle tilleggsgebyrer, før de forplikter seg til et lån.

  • Utbetalingsdato

   Utbetalingsdato refererer til den spesifikke datoen der en utbetaling, som et lån eller en lønn, er planlagt til å bli overført til mottakeren. I låneterminologi er det datoen da lånet eller en del av lånet blir overført til låntakerens konto, mens i jobbsammenheng refererer det til datoen da lønn blir utbetalt til ansatte.

 • V
  • Variabel rente

   Variabel rente er en rente som kan endres over tid basert på markedsforhold eller andre økonomiske faktorer. Den er ofte knyttet til en referanserente som styringsrenten eller Libor.

Andreas Linde
Skrevet av
LoanScouter > Ordbok

Siste nytt